Sarvāstivāda Vinaya十誦律

Bhikkhu Vibhaṅga比丘分

Adhikaraṇa­samatha 2滅諍法之二

爾時六群比丘聞是事。我等王舍城中。作不見擯比丘。到舍衛國。諸比丘共事共住。我等當往舍衛國。六群比丘隨意住王舍城已。持往舍衛國詣佛所。爾時多有比丘。祇洹門間空地經行。六群比丘見已問言。我等王舍城與不見擯比丘。來到舍衛國。汝諸比丘共事共住耶。諸比丘答言。佛以自言滅諍滅是事。六群比丘言。此事不滅惡滅。我等不現前故。爾時六群比丘佛聽自言滅諍法。違逆不受。謗佛知見事。是中有比丘。少欲知足行頭陀。聞是事心不喜。作是言。云何名比丘。世尊聽自言滅諍法。違逆不受。謗佛知見事。種種因緣訶已向佛廣說。佛以是事集比丘僧。種種因緣訶責六群比丘。云何名比丘。我聽自言滅諍法。違逆不受。謗如來知見事。種種因緣訶已語諸比丘。從今聽現前滅諍法。用是現前滅諍。僧中種種事起應滅。現前滅諍。有二種非法二種如法。二種非法者。有非法僧。約非法僧令折伏。與現前滅諍。又非法僧。約非法三人令折伏。與現前滅諍。又不如法僧。約不如法二人一人令折伏。與現前滅諍。又不如法三人。約不如法三人。令折伏與現前比尼又不如法三人。約不如法二人一人僧。令折伏與現前比尼。又不如法二人。約不如法二人一人僧三人。令折伏與現前比尼。又不如法一人。約如法一人僧三人二人。令折伏與現前比尼。是名一非法現前比尼法。又不如法僧。約如法僧。令折伏與現前比尼。又不如法僧。約如法三人二人一人。令折伏與現前比尼。又不如法三人。約如法三人二人一人僧。令折伏與現前比尼。又不如法二人。約法二人一人僧三人。令折伏與現前比尼。又不如法一人。約如法一人僧三人二人。令折伏與現前比尼。是名二非法現前比尼法。二種如法現前比尼者。有如法僧。約如法僧。令折伏與現前比尼。又如法僧。約如法三人二人一人。令折伏與現前比尼。又如法三人。約如法三人二人一人僧。令折伏與現前比尼。又如法二人約如法二人一人僧三人。令折伏與現前比尼。又如法一人。約如法一人僧三人二人。令折伏與現前比尼。是名一如法現前比尼法。又如法僧。約不如法僧。令折伏與現前比尼。又如法僧。不如法三人二人一人。令折伏與現前比尼。又如法三人。約不如法三人二人一人僧。令折伏與現前比尼。又如法二人。約不如法二人一人僧三人。令折伏與現前比尼。又如法一人。約不如法一人僧三人二人。令折伏與現前比尼。是名二種如法現前比尼。二法