Sarvāstivāda Vinaya十誦律

Bhikkhu Vibhaṅga比丘分

Pācittiya 6波夜提之六

佛在阿羅毘國。爾時阿羅毘國比丘。於寺內以句法教未受具戒人。或足句不足句。足味不足味。足字不足字。以是因緣故。寺內出大音聲高聲。多人眾聲。似學算人聲。似婆羅門讀圍陀經時。如捕魚師失魚時聲。是寺內以句法教未受具戒人者聲亦如是。佛聞是大高音聲。知而故問阿難。是寺內何以故。有是多人眾聲。阿難答言。世尊。是阿羅毘國比丘。於寺內以句法教未受具戒人。或足句不足句。足味不足味。足字不足字。以是因緣故。有大高聲多人眾聲。佛以是事集比丘僧。知而故問阿難毘比丘。汝實作是事不。答言。實作世尊。佛以是種種因緣呵責阿羅毘比丘。云何名比丘。以句法教未受具戒人。種種因緣呵已。語諸比丘。以十利故與比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘以句法。教未受具戒人者。波夜提。未受具戒人者。除比丘比丘尼。餘一切人是。句法者。足句不足句足字不足字足味不足味。足句者。具足說句。不足句者。不具足說句。足味者。具足說味。不足味者。不具足說味。足字者。具足說字。不足字者。不具足說字。若足句。即是足味足字。非不足句不足味不足字。若不足句。即是不足味不足字。非足句足味足字。法者。佛所說。弟子所說。天所說。仙人所說。化人所說。顯示布施持戒生天泥洹。波夜提者。名煮燒覆障。若不悔過。能障閡道。是中犯者。若比丘以足句法。教未受具戒人。若偈說。偈偈波夜提。若經說。事事波夜提。若別句說。句句波夜提。足味足字亦如是。若比丘以不足句法。教未受具戒人。若偈說。偈偈波夜提。若別句說。句句波夜提。若經說。事事波夜提。不足味不足字亦如是。不犯者。說竟說。不犯者。提舍事問答並誦。彼中自提舍者。授經餘誦者誦竟。六事竟

十誦律卷第九