Sarvāstivāda Vinaya十誦律

Bhikkhu Vibhaṅga比丘分

Sekhiya 36眾學法之三十六

又六群比丘。雖不叉腰入家內。便叉腰坐家內。諸居士呵責言。沙門釋子自言善好有德。叉腰坐家內。如王如大臣。佛聞是事語諸比丘。不叉腰坐家內應當學。叉腰坐突吉羅。不叉腰坐不犯。三十六