Sarvāstivāda Vinaya十誦律

Bhikkhu Vibhaṅga比丘分

Sekhiya 38眾學法之三十八

爾時六群比丘。雖不左右反抄衣入家內。便左右反抄衣坐家內。諸居士呵責言。云何名比丘。左右反抄衣坐家內。如王如大臣。佛聞是事語諸比丘。不左右反抄衣坐家內。應當學。左右反抄衣坐突吉羅。不左右反抄衣坐不犯。三十八