Sarvāstivāda Vinaya十誦律

Bhikkhu Vibhaṅga比丘分

Sekhiya 39眾學法之三十九

又六群比丘。偏抄衣入家內。諸居士訶責言。沙門釋子自言善好有德。偏抄衣入家內。如王如大臣。佛聞是事語諸比丘。從今不偏抄衣入家內。應當學。若偏抄衣入突吉羅。不偏抄衣入不犯。三十九