Sarvāstivāda Vinaya十誦律

Bhikkhu Vibhaṅga比丘分

Sekhiya 47眾學法之四十七

又六群比丘。搖頭入家內。諸居士呵責言。沙門釋子自言善好有德。搖頭入家內。似如鬼捉。佛聞是事語諸比丘。從今不搖頭入家內。應當學。若搖頭入家內突吉羅。不搖頭入不犯。四十七