Sarvāstivāda Vinaya十誦律

Bhikkhu Vibhaṅga比丘分

Sekhiya 53眾學法之五十三

又六群比丘。翹一入家內。諸居士呵責言。沙門釋子自言善好有德。翹一入家內。如王如大臣。佛聞是事語諸比丘。從今不翹一入家內。應當學。若翹一入突吉羅。不翹一入家內不犯。五十三