Sarvāstivāda Vinaya十誦律

Bhikkhu Vibhaṅga比丘分

Sekhiya 54眾學法之五十四

爾時六群比丘。雖不翹一入家內。便翹一坐家內。諸居士言。諸長老。相近坐我請比丘多。六群比丘言。汝等更有何等事。何不廣敷座處。令我等相近坐耶。佛聞是事語諸比丘。從今不應翹一坐家內。應當學。翹一坐家內突吉羅。不翹一坐不犯。五十四