Sarvāstivāda Vinaya十誦律

Bhikkhu Vibhaṅga比丘分

Sekhiya 60眾學法之六十

又六群比丘。溢受飲食。是中飯羹溢出。諸居士言。飯當更益。羹亦當更益。何以溢取棄。佛聞是事語諸比丘。從今不溢食。應當學。若溢受食突吉羅。不溢受不犯。六十