Sarvāstivāda Vinaya十誦律

Bhikkhu Vibhaṅga比丘分

Sekhiya 63眾學法之六十三

又六群比丘摶飯食。諸居士呵責言。諸比丘摶飯如小兒。佛聞是事語諸比丘。從今不摶飯食應當學。若摶飯食突吉羅。不摶飯食不犯。六十三