Sarvāstivāda Vinaya十誦律

Bhikkhu Vibhaṅga比丘分

Sekhiya 72眾學法之七十二

又六群比丘吐舌食。作是言。誰能全吞令摶不壞。諸居士呵責言。諸比丘吐舌食如小兒。佛言。從今不吐舌食。應當學。吐舌食突吉羅。不吐舌不犯。七十二