Sarvāstivāda Vinaya十誦律

Bhikkhu Vibhaṅga比丘分

Sekhiya 73眾學法之七十三

又六群比丘縮鼻食。諸居士呵責言。應好棄涕。為寒耶。為噉蒜耶。佛言。從今不縮鼻食。應當學縮鼻食突吉羅。不縮鼻食不犯七十三