Sarvāstivāda Vinaya十誦律

Bhikkhu Vibhaṅga比丘分

Sekhiya 74眾學法之七十四

又六群比丘舐手食。諸居士呵責言。羹飯盡當更益何。以舐手。佛言。從今不舐手食。應當學。若舐手食突吉羅。不舐手食不犯。七十四