Sarvāstivāda Vinaya十誦律

Bhikkhu Vibhaṅga比丘分

Sekhiya 76眾學法之七十六

又六群比丘食著手振。諸居士呵責言。諸比丘食如王如大臣。振手食棄。佛言。從今不振手食。應當學。振手食突吉羅。不振手食不犯。七十六