Sarvāstivāda Vinaya十誦律

Bhikkhu Vibhaṅga比丘分

Sekhiya 78眾學法之七十八

爾時六群比丘。膩手便捉飲器。比坐比丘見便吐逆。佛言。從今不膩手捉飲器。應當學。膩手捉飲器突吉羅。不膩手捉不犯。七十八