Sarvāstivāda Vinaya十誦律

Upāliparipucchā比丘中優波離問部

Vassapucchā問安居法

問若比丘安居己心生疑悔。我得安居不耶。是人得名安居不。答言得。是人應與安居衣不。答言。應與。問若優婆夷欲出家。遣使到比丘所言。大德來。我欲出家。是比丘破安居去。應去不。答得去。問比丘尼安居中。應與憶念比尼不癡比尼。遣使到比丘所言。大德來。今僧與我憶念比尼不癡毘尼。是比丘應破安居去不。答得去。若是比丘中道。聞是比丘尼命終。若反戒若入外道。若八難中一一難起。應去不。答不應去。若去得何罪。答得突吉羅。問諸比丘夏三月未竟擯比丘。是人應擯不。答應擯。應與安居衣分不。答言。不應與。若比丘自恣七日在。受宿出界去。無罪。若六日五日四日三日二日一日在。受宿出界去。無罪。問安居比丘有幾自誓。答有五。自誓。衣自誓。時自誓。安居自誓。語自誓。問頗比丘在彼房。衣亦在彼房。名破安居。亦名離衣宿。亦名壞自誓。得罪耶。答言有。若比丘後安居。獨入房若置三衣。著床榻上若衣架上。不受七日法。飛在上住至於地了。是名破安居。亦名離衣宿。亦名違自誓。得罪。問諸比丘眾多住處。共一界內安居。自恣竟捨是大界。各以寺牆壁作界。是中檀越施安居眾僧現前可分物。是物應屬誰。答雖離大界。應屬本大界內安居眾僧。云何應分。次第等分。第四分與沙彌。問頗有一比丘。四住處安居。亦名安居不。答若床榻材木連接四界。是中安居。得名安居。又問。是比丘何處應與安居施物。答四處一切合與一分。問若比丘虛空中受安居。得名安居不。答不得。一切虛空無界故。一切僧事諸羯磨不成。問若比丘船[簿-尃+卑]筏上安居。得名安居不。答若是船[簿-尃+卑]筏上水下水不得。若繫在柱若樹若橛。若石沈不移。得安居。是比丘何處應與安居衣物分。答即隨船[簿-尃+卑]筏上所得。問若比丘。不受前安居。不受後安居。名為何人。答是破安居無所得人。