Sarvāstivāda Vinaya十誦律

Vinaya Ekottara 1b增一後一法初

有三羯磨。攝一切羯磨。白羯磨。白二羯磨。白四羯磨。有一破法墮惡道。何等一。所謂破僧。有一犯墮惡道。從身作。謂出佛身血。有一犯墮惡道。從口作。謂謗佛。有一犯墮惡道。所謂意念作別眾。有一犯墮惡道。謂兩舌教他破僧。有一犯詰問墮惡道。謂僧詰問。非法非法想。非法見故破僧。非法作法想。非法見故破僧。非法法想疑破僧。有一犯墮惡道。從殺生起。謂殺阿羅漢。又一犯墮惡道。從盜起。偷佛物僧物。又一犯墮惡道。從婬起。謂婬羅漢比丘尼。又一犯墮惡道。從妄語起。謂自說得過人法。一法竟