Saṃyuktāgama雜阿含經

SA 1303(一三〇三) 月自在

如是我聞:

一時,佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時,有月自在天子,容色絕妙,於後夜時來詣佛所,稽首佛足,退坐一面。身諸光明遍照祇樹給孤獨園。

時,彼月自在天子而說偈言:

「彼當至究竟,  如蚊依從草,
 若得正繫念,  一心善正受。」

爾時,世尊說偈答言:

「彼當到彼岸,  如魚決其網,
 禪定具足住,  心常致喜樂。」

時,彼月自在天子聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。