T 106佛說水沫所漂經

 

佛說水沫所漂經

聞如是:

一時,婆婆在阿迎闍(波斯匿王所造觀也)恒水側,與大比丘眾五百人俱。時,有大聚沫為水所漂。世尊見已告諸比丘:「汝等頗見此沫聚為恒水所漂不?」

諸比丘對曰:「如是。世尊!」

世尊告曰:「此沫聚,若有目士,諦觀察之思惟分別,彼人見已諦觀察之思惟分別,空無所有,無來無往,亦不堅固。此水聚沫何可依怙?如是諸所有色,過去、當來、現在,若麁、若細、若遠、若近,彼有目士諦觀察之思惟分別。彼人見已諦觀察之思惟分別,空無所有,無來無往,空無所有,亦不堅固,此色陰有何堅固?譬如夏雨有泡現,或有生者,或有滅者,彼有目士諦觀察之思惟分別。彼人已見諦觀察之思惟分別,空無所有,無來無往,亦不堅固,猶如此水沫有何堅固?如是,此身中痛,當來過去現在,若麁、若細、若好、若醜、若遠、若近,彼有目士諦觀察之思惟分別。彼已觀察思惟分別,覺知空無所有,無來無往,亦不堅固,此痛陰中有何堅固?譬若夏後日日正中,無有雲曀,野馬熾盛,彼有目士而觀察之思惟分別。彼已觀察思惟分別,則覺知空無所有,無來無往,亦不堅固,此野馬有何堅固?如是,諸所有想,過去、當來、現在,若麁、若細、若好、若醜、若遠、若近,彼有目士而觀察之思惟分別。彼已觀察思惟分別,空無所有,無來無往,亦無堅固,此想陰中有何堅固?譬如有人從城郭村落出,求堅固彼器,便往大叢樹中,若見芭蕉樹生茂盛好,人見者歡喜,獨生無枝葉,若斷其根作三四段,在處皮處皮剝却,欲求實不可得,況欲得堅固?彼有目士諦觀察思惟分別。彼已觀察思惟分別,空無所有,無來無往,亦不堅固,此芭蕉樹有何堅固?如是,諸所有行,過去、當來、現在,若麁、若細、若好、若醜、若遠、若近,彼有目士而觀察之思惟分別。彼已觀察思惟分別,覺知空無所有,無來無往,亦不堅固,此行陰有何堅固?譬如黠慧幻師及幻師弟子,在眾人前自現幻術,若有目士諦觀察思惟分別。彼已觀察思惟分別,空無所有,無來無往,亦不堅固,此幻術有何堅固?如是,諸所有識,過去、當來、現在,若麁、若細、若好、若醜、若遠、若近,彼有目士而諦觀察思惟分別。彼已觀察思惟分別,空無所有,無來無往,亦不堅固,此識陰有何堅固?」

爾時,世尊便說偈言:

「色如彼聚沫,  痛如彼水泡,
想如夏野馬,  行如芭蕉樹,
識如彼幻術,  最勝之所說。
若能諦觀察,  思惟而分別,
空亦無所有。  若能作是觀,
諦察此身中,  大智之所說,
當滅此三法,  能捨除去色,
此行亦如是,  幻師不真術。」

爾時,諸比丘聞佛所說,歡喜奉行。

佛說水沫所漂經