T No. 1670B那先比丘經

2.14.十四

王復問何等為智慧者。那先言我前說己人有智慧能斷諸疑明諸善事是為智慧。那先言譬如持燈火入冥室。火適入室便亡其冥自明。明人有智慧譬如火光。那先言譬如人持利刀截木。人有智慧能截斷諸惡譬如利刀。那先言人於世間智慧最為第一。人有智慧能得度脫生死之苦。王言善哉。