T No. 1670B那先比丘經

2.15.十五

王言那先前後所說經種種別異。但欲趣却一切惡耶。那先言然佛經所說種種諸善者。但欲却一切惡也。那先言譬如王發四種兵。雖行戰鬪初發行時意但欲攻敵耳。佛所說經種種諸善。但欲共攻去一切惡耳。王言善哉善哉。那先說經甚快也。