T No. 1670B那先比丘經

2.17.十七

王復問那先人有不復於後世生者。其人寧能自知不。那先言然有能自知者。王言用何知之。那先言其人自知無恩愛無貪欲無諸惡用。是故自知後世不復生。那先問王譬如田家耕犁種穀多收斂著[竺-二+屯]中。至後歲不復耕不復種。但仰[竺-二+屯]中穀食。其田家寧復望得新穀不。王言其田無所復望。那先言其田家何用知不復得穀。王言其田家不復耕不復種故無所望。那先言得道亦如是自知已棄捐恩愛苦樂無有貪心。是故自知後世不復生。