T No. 1670B那先比丘經

2.18.十八

王復言其人於後世不復生者於今寧有智異於人不。那先言然。有智異於人。王言寧能有明不。那先言然有明。王言智與明有異同乎。那先言智與明等耳。王言有智明者寧悉知萬事不寧有所不及知不。那先言人智有所及有所不及。王言何等為智有所及有所不及。那先言人前所不學前所不及知。人前所學前所及知。智者所見人及萬物皆當過去歸空不得自在。人心所貪樂皆種苦本從是致苦。慧者知非常成敗之事。是智為異於人。王問言人有智慧癡愚所在。那先言人有智慧諸愚癡皆自消滅。那先言譬如人持燈火入冥室。室中皆明冥即消滅智如是。人有智慧諸癡愚皆悉消滅。王言人智今為所在。那先言人行智以後智便消滅智所作者故作。那先言譬如人夜於火下書火滅字續在。智者如是有所成已。智便消滅其所作續在。王言智有所成已便自滅是何等語。那先言譬如人備火豫作戒火五瓶水。如有失火者其人持五瓶水水滴滅火。火滅以後其救火人寧復望得完瓶歸家用不。王言其人不復望瓶破。火滅豈復望瓶耶。那先言道人持五善心消滅諸惡亦譬如瓶水滅火。王言何等為五善。那先言一者信善有惡。二者不毀經戒。三者精進。四者有慧念善。五者一心念道。為是五善。人能奉行是五善者。便得智慧便知身及萬物非常。便知苦不得自在。便知空無所有。那先言譬如醫師持五種藥詣病者家以藥飲病人。病者飲藥得愈醫寧復望得故藥復行治人不。王言不復望得故藥。那先言五種藥者。如五善智。其醫者。如求道人。其病者。如諸惡。愚癡者。如病人。得道度世者。如病得愈人。智所成致人度世道人已得道智亦自滅。那先言譬如健鬪人把弓持箭前行向敵以五箭射敵得勝。其人寧復望箭歸歸不。王言不復望箭。那先言五箭者。人五智也。智人從智得道如健鬪得勝敵家。諸惡者。如諸惡道人持五善心滅却諸惡。諸惡皆滅善智即生。人從善智得成度世道者常在不滅。王言善哉。