T No. 1670B那先比丘經

2.20.二十

No.1670 (B)
那先比丘經卷中

王問人更樂者為善耶不善也。人更苦為善耶為不善也。佛得無不說有樂或有苦。王言如使有為無有苦。那先問王言如人燒鐵著手中寧燒人手不。復取氷著手中其氷寧復燒人手不。王言然兩手皆威也。那先問王言。如是兩手中物皆熱耶。王言不兩熱。那先言兩冷耶。王言不兩冷也。那先言兩手中皆燒。那先言我重問王。王前後兩熱當言兩熱。兩冷當言兩冷。何緣一冷一熱能同言燒人手乎。王言智慮甚淺近不能及是難也。願那先為我解之。那先言佛經說之。凡有六事。令人內喜。有六事令人內愁。復有六事。令人不喜亦不愁。外復有六事。令人愁。王問何等為六事。令人內喜。那先言。一者目有所視復有所望。是故令人內喜。二者耳聞好聲復有所望。是故令人內喜。三者鼻聞好香復有所望。是故令人內喜。四者舌得美味復有所望。是故令人內喜。五者身得細滑復有所望。是故令人內喜。六者心得樂受復有所望。是故令人內喜。如是六事令人內喜。王復問何等為外六事。令人喜。那先言一者眼見好色念之不可常得皆當棄捐便自思惟審然無常。是故令人外喜。二者耳聞好聲念之不可常得皆當棄捐。是故令人外喜。三者鼻聞好香念之不可常得皆當棄捐。是故令人外喜。四者口得美味念之不可常得皆當棄捐。是故令人外喜。五者身得細滑念之不可常得皆當棄捐。是故令人外喜。六者心念愛欲思惟念之是皆無常皆當棄捐念之是以後更喜。是為六事令人外喜。王復問何等為內六事令人內愁。那先言。一者令人內愁者目所不喜而見之令人內愁。二者耳不欲所聞而聞之令人內愁。三者鼻不欲所臭而嗅之令人內愁。四者口不欲所得而得之令人內愁。五者身不欲所著而著之令人內愁。六者心不可所喜而有之令人內愁。是為六事令人內愁。王復問何等為外六事。令人不喜。那先言。一者目見惡色令人不喜。二者耳聞惡聲令人不喜。三者鼻聞臭腥令人不喜。四者舌得苦辛令人不喜。五者身著麁堅令人不喜。六者心有所憎令人不喜。是為外六事令人不喜。王復問何等為六事。令人不愁亦不喜。那先言。一者目有所見亦不喜不愁。二者耳有所聞音亦不喜亦不愁。三者鼻有所嗅亦不喜亦不愁。四者口有所得亦不喜亦不愁。五者身有所觸亦不喜亦不愁。六者心有所念亦不喜亦不愁。是為內六事。令人不喜不愁。王復問何等為外六事。令人愁者。那先言。一者目所見死者因自念身及萬物無常。其人自念言我有是念何以不得道因外愁。二者耳不樂好音其人自念言。我有是念何以不得道因外愁。三者鼻不喜臭香其人自念言。我有是念何以不得道因外愁。四者口不味苦甜其人自念。我有是念何以不得道因外愁。五者身不好細滑亦不得麁堅其人自念言。我有是念何以不得道因外愁。六者心不喜愛欲其人自念言。我有是念何以不得道因外愁。是為六事令人外愁。王言善哉善哉。