T No. 1670B那先比丘經

2.26.二六

復問那先卿言人生死不可得本不可得本意云何。那先言有本者當不復生。有本者當復過去用是為本。王言無本者當不復生。見有本者當過去如是本為未絕耶。那先言然皆當過去。王復問那先人生死寧有從旁增益者不。那先問王言世間人及蚑行蠕動之類寧有從旁增益者不。王言我不問那先世間人及蚑行蠕動之類。我但欲問卿人生死本耳。那先言樹木生以栽為本五穀生以穀為本。天下萬物皆各以其類本生。人從六情恩愛為本。那先言人有眼有色有識。有耳有聲有識。有鼻有香有識。有舌有味有識。有身有細滑有識。有念有法有識。從是生苦樂從苦樂生恩愛從恩愛生貪欲從貪欲生合是諸苦乃成為人耳。眼耳鼻口身神識念使有致并合為沛。從沛生苦樂從苦樂生恩愛從恩愛生貪欲從貪欲因生有致從有致因生從生因老因病從病因死因憂從憂因哭從哭因內心痛人生如是。那先言無眼不見色不覺不知從不覺不知無有合。無有合無有苦樂無有苦樂便不生恩愛。無恩愛不生貪欲無貪欲無有致無有致不生不老。不生不老不病不死不病不死不愁不哭。不愁不哭不內心痛無是諸苦便度脫得泥洹道。無耳無所聞無鼻無所嗅無口無所味無身無細滑無識無所念。無所念無沛無沛無苦樂無苦樂無恩愛無恩愛無貪欲無貪欲無胞胎。無所胞胎無所生不生不老不老不病不病不死不死不愁不愁不哭不哭不內心痛。捐棄諸苦便得泥洹道。王言善哉。