T No. 1670B那先比丘經

2.29.二九

復問那先人生眼時眼與神俱生耶。那先言然同時俱生。王復問眼居前生耶。神居前生耶。那先言眼居前生神居後生。王言眼語神言我所行生處。汝當隨我後生相語言兩耶。神語眼言汝所生處。我當隨汝後生兩相語不。那先言兩不相與語。王言卿不言同時俱生何以故不相語。那先言有四事俱不相語。那先自言何等四。一為下行二為向門三為行轍四者為數。是四事俱不相語。王復問何等為下行者。那先報王言高山上天雨其水隨流當如何行。王言下行。那先言後復天雨其水流當復如何行。王言當隨前流水處行。那先問王言。前水寧語後水言汝當隨我後來。後水寧語前水言我當隨汝處流行。前水後水相語言爾不。王言水流各自行。前後不相語也。那先言眼亦如水。眼不語神言汝當隨我後生。神亦不語眼言我當隨汝後行生也。眼與神俱不相語也。是名為下行。耳目鼻口身意亦爾。王復問何等為向門者。那先言譬如大城都有一門。其中有一人欲出當從何向。王言當從門出耳。那先言後復有一人欲出當復從何向出。王言故當從前一人門出耳。那先言王前出人寧語後人言。汝當隨我後出。後人寧語前人言。我當隨卿所從門出。兩人寧相語言爾不。王言前人後人俱不相語也。那先言眼亦如門。眼不語神言汝當隨我後生。神亦不語眼言我今當隨汝後生。眼與神俱不相語也。是為向門。耳鼻口身意亦爾。王復問那先言何等為轍行者。那先問王言前車行有轍後車行當從何所行。王言後車當從前車轍中行。那先言前車輪寧語後輪言汝當隨我處從後來。後車輪寧語前輪我當隨汝處行。寧相語言爾不。王言俱不相語也。那先言人亦如是。眼不語神我所生處汝當隨我生。神亦不語眼我當隨卿後生。那先言耳鼻口身神俱不相語。王復問那先何等為數。那先言數者校計也書疏學問是為數。耳目鼻口身神稍稍習知共合。是六事乃為有所知。不從一事有所知也。王言善哉。