T No. 1670B那先比丘經

2.30.三十

王復問那先言。人目生時與苦樂俱生不。那先言目與苦樂俱生皆根從合生。王復言何等為合者。那先言兩相觸為合。合者譬如兩羊相抵是為合。一羊如目一羊如色。合為名沛。譬如一手為目一手為色兩手合為沛。譬如兩石一石為目一石為色。兩石合為沛。耳目鼻身神皆同合為沛。譬如雨石一石如神一石如志。兩石合為沛。神志合如是。是名為沛。王言善哉。