T No. 1670B那先比丘經

2.34.三四

王復問那先言。何等為內動者。那先言志念內便動。王言動行時云何。那先言譬如銅鋗銅釜。有人往燒之。其器有聲。舉乎有餘音。而行人如是志動念因行。那先言燒時為動有餘音為行。王言善哉。