T No. 1670B那先比丘經

2.36.三六

王復問那先言。人持目視鹽味寧可別知不。那先言王知乃如是耶。能持目視知鹽味。王言目不知鹽味耶。那先言人持舌能知鹽味取。不能以目知鹽味也。王復言人用舌知味云。那先言人皆用舌別知味。王言諸鹽味皆當用舌別知耶。那先言然。諸鹽味皆當用舌別知耳。王復問那先言。車載鹽牛軛鹽。車牛寧能別知鹽味不。那先言車牛不能別知知鹽味也。王問那先言。鹽味寧可稱不。那先言王智乃爾能稱鹽味。王問那先言。鹽味不可稱也。其輕重可稱耳。王言善哉。