T No. 1670B那先比丘經

2.40.四十

王復問那先。卿曹諸沙門言。世間火不如泥犁中火熱也。卿曹復言。持小石著世間火中。至暮不消也。卿曹復言。極取大石著泥犁火中即消盡。是故我不信也。卿曹復言。人作惡死在泥犁中。數千萬歲其人不消死。是故我重不信是語也。那先問王。王寧聞見水中有雌蟒雌蛟雌鼈雌蟹懷子以沙石為食不。王言然。皆以是為食。那先問王。沙石在腹中寧消不。王言然皆消。那先言其腹中懷子寧復消不。王言不消也。那先言何以故不消。王言相祿獨當然故不消。那先言泥犁中人亦如是。數千萬歲不消死者。其人所作罪過未盡故不消死。那先問王言。雌師子雌虎雌狗雌猫懷子。皆肉食噉骨入腹中時寧消不。王言皆消盡。那先問王言。其腹懷子寧復消不。王言不消也。那先言用何故不消。王言獨用祿相故不消也。那先言泥犁中人亦如是。數千萬歲不消死者。泥犁中人所作過惡未解故不消死。那先問王言。雌牛雌馬雌驢雌麋雌鹿懷子。皆食草芻為餐不。王言然。皆以是為食。那先言其芻草寧於腹中消盡不。王言皆消盡。那先言其腹中子寧消盡不。王言不消盡也。那先言何故不消盡。王言獨以相祿當然故使不消盡。那先言泥犁中人亦如是。是罪過未盡故不消死。那先問王言。夫人及長者富家女。飲食皆美恣意食。食於腹中寧消不。王言皆消。那先問王言。腹中懷子寧消不。王言不消也。那先言何以故不消。王言獨相祿故使不消也。那先言泥犁中人亦如是。所以數千歲不消死者。用先世作惡故未解故不消死。那先言人在泥犁中長在泥犁中老過盡乃當死。王言善哉。