T No. 1670B那先比丘經

2.41.四一

王復問那先。卿曹諸沙門言。天下地皆在水上。水在風上。風在空上。我不信是也。那先便前取王書水適以三指撮舉之問王言。是中水為風所持不。王言然。為風所持。那先言風持水亦如是。王言善哉。