T No. 1670B那先比丘經

2.46.四六

No.1670 (B)
那先比丘經卷下

王復問言。無有復勝佛者耶。那先言然。無有勝佛者。王復問。何以知為無有勝佛者。那先問王言。如人未曾入大海中。寧知海水為大不。有五河河有五百小河流入大河。一者名恒。二者名信他。三者名私他。四者名[言*宰]叉。五者名施披夷。爾五河水晝夜流入海。海水亦不增不減。那先言王寧能聞知不。王言實知。那先言以得道人共道說無有能勝佛者。是故我信之。王言善哉。