T No. 1670B那先比丘經

2.48.四八

王復問那先人死已後身不隨後世生耶。那先言人死已後更受新身故身不隨。那先言譬如燈中炷更相然。故炷續在新炷更然。人身如是。故身不行更受新身。那先問王。王小時從師學書讀經不。王言然。我續念之。那先問王。王所從師受經書。師寧復知。本經書耶。悉舊得其本經書。王言不也。師續自知本經書耳。那先言人身如此。置故更受新身。王言善哉。