T No. 1670B那先比丘經

2.52.五二

王復問那先。審有泥洹無。那先言審有。王言那先寧能指示我佛在某處不。那先言不能指示佛在某處。佛以般泥洹去不可得指示指示見處。那先言譬如人然大火。以即滅其火。火寧可復指示知光所在不。王言不可知處。那先言佛以般泥洹去不可復知處。王言善哉。