T No. 1670B那先比丘經

2.59.五九

復問那先。人家有所作。念久遠之事不。那先言人愁憂時。皆念久遠之事。王言用何等念之。用志念耶。用念念耶。那先問王言。寧曾有所學知以後念之不。王言然我曾有所學知。以後復忽忘之。那先言王是時無忘耶而忘之乎。王言我時妄念。那先言可差王為有象王復問那先。人有所作皆念。如甫始有所作。今見在所作皆用念知耶。那先言已去之事皆用念知之。今見在之事亦用念知之。王言如是人但念去事。不能復念新事。那先言假令新者有所作不可念者亦如是。王言人新學書技巧為唐捐耶。那先言人新學書畫者有念。故令弟子學者有知。是故有念耳。王言善哉。