T No. 1670B那先比丘經

2.60.六十

王復問那先。人用幾事生念耶。那先言人凡有十六事生念。一者久遠所作生念。二者新有所學生念。三者若有大事生念。四者思善生念。五者曾所更苦生念。六者自思惟生念。七者曾雜所作生念。八者教人生念。九者像生念。十者曾有所忘生念。十一者因識生念。十二者校計生念。十三者負債生念。十四者一心生念。十五者讀書生念。十六者曾有所寄更見生念。為十六事生。一王復問那先。何等為念久者。那先言佛弟子阿難女弟子優婆夷鳩讎單罷。念億世宿念時事。及餘道人皆能念去世之事。如阿難女弟輩甚眾多。念此以便生念。二王復問。何等為新所學生念者。那先言如人曾學知校計。後復忘之。見人校計便更生念。三王復問那先。何等為大事生念者。那先言譬如太子立為王。自念為王豪貴。是為大事生念。四王復問那先。何等為思善生念者。那先言譬如為人所請呼極善意賓遇待之。其人自念言。昔日為某所請呼善意待人。是為思善生念。五王復問那先。何等為更苦生念。那先言譬如人曾為人所撾捶閉繫牢獄。是為更苦生念。六王復問那先言。何等為自思惟生念者。那先言譬如曾有所見。若家室宗親及畜生。是為自思惟生念。七王復問那先言。何等為曾雜所作生念者。那先言譬如人名萬物字類色香臭甜苦。念此語事是為雜生念。八王復問那先言。何等為教人生念者。那先言人自喜忘邊人或有者或忘者。忘為教人生念。九王復問那先言。何等為像生念者。那先言人牛馬各自有像類。是為像生念。十王復問那先。何等為曾所忘生念者。那先言譬如人卒有所忘。數數獨念得之。是為曾所忘生念。十一王復問那先。何等為因識生念者。那先言學書者能求其字。是為因識生念。十二王復問那先。何等為校計生念者。那先言如人共校計成就悉知策術分明。是為校計生念。十三王復問那先。何等為負債生念者。那先言譬如顧鼓所當債歸。是為債局生念。十四王復問那先。何等為一心生念者。那先言沙門一其心。自念所從來生千億世時事。是我為一其心生念。十五王復問那先。何等為讀書生念者。那先言帝王有久古之書。念言某帝某年時書也。是為讀書生念。十六王復問那先。何等為曾有所寄更見生念者。那先言若人有所寄。更眼見之便生念。是為所寄生念。王言善哉。