T No. 1670B那先比丘經

2.61.六一

王復問那先。佛寧悉知去事甫始當來事耶。那先言然。佛悉知之。王言假令佛悉知諸事者。何故不一時教諸弟子。何故稍稍教之。那先問王。國中寧有醫師無。王言有醫師。寧能悉知天下諸藥不。王言能悉識知諸藥。那先問王。其醫師治病。為一時與藥。稍稍與之王言人未病。不可豫與藥。應病乃與藥耳。那先言佛雖悉知去來見在之事。亦不可一時悉教天下人。當稍稍授經戒令奉行之耳。王言善哉。