T No. 1670B那先比丘經

2.65.六五

王復問那先若有兩人於此俱時死。一人上生第七梵天。一人生罽賓。去是七百二十里。誰為先到者。那先言兩人俱時到耳。王言相去遠近大多何以俱至。那先問王。試念阿荔國。王言我已念之。那先復言王試復念罽賓。王言我已念之。那先問王念是兩國何所疾者。王言俱等耳。那先言兩人俱死。一人生第七梵天上。一人生罽賓。亦等耳。那先問王。若有一雙飛鳥。一鳥於大樹上止。一鳥於小卑樹上止。兩鳥俱止。誰影先在地者。王言其影俱到地耳。那先言兩人俱死。一人生第七梵天上。一人生罽賓。亦俱時至耳。王言善哉。