T No. 1670B那先比丘經

2.66.六六

王復問那先。人用幾事學知道。那先言用七事學知道。何等為七。一者念善惡之事。二者精進。三者樂道。四者伏意為善。五者念道。六者一心。七者適遇無所憎愛。王復問那先。人用此七事學知道耶。那先言不悉用七事學知道。智者持智別知善惡。用是一事別知耳。王復問那先。假令用一事知者何為說七事。那先問王。如人持刀著鞘中倚壁。刀寧能自有所割截不。王言不能有所割截。那先言人心雖明。會當得是六事共成智耳。王言善哉。