T No. 1670B那先比丘經

2.73.七三

王復問那先。人得道以寧。能悉思惟深奧眾事不。那先言然。人得道以能悉思惟深奧之事。那先言佛經最深奧知眾事。不可稱量眾事。皆智平斷之。王言善哉。