T No. 1670B那先比丘經

2.76.七六

那先言夜已半我欲去。王即勅傍臣取四端[疊*毛]布搵。置麻油中持以為炬。當送那先歸。恭事那先如事我身。傍臣皆言受教。王言得師如那先作。弟子如我。可得道疾。王諸所問那先輒事事答之。王大歡喜。王即出中藏好衣直十萬已上那先。王語那先。從今已去願那先日與八百沙門。共於宮中飯食及欲所得。皆從王取之。那先報王我為道人略無所欲。王言那先當自護。亦當護我身。那先言何等當自護及護王身。王報言恐人論議呼王為慳。那先為王解諸狐疑。而不能賜與。恐或人言那先不能解王狐疑故王不賞賜。王言那先受者當令我得其福。那先亦當護其名。王言譬如師子在金檻中。猶為拘閉常有欲望去心。今我雖為國王在宮省中其意不樂。欲棄國去而行學道。王語竟。那先便起歸佛寺。那先適去王竊自念。我問那先為何等事。那先為解我何等事。王自念。我所問那先莫不解我意者。那先歸佛寺亦自念。王問我何等事。我亦報王何等事。那先自念。王所問者我亦悉為解之。念此事至天明。明日那先被袈裟持鉢直入宮上殿坐。王前為那先作禮已乃却坐。王白那先。那先適去我自念。問那先何等語。那先報我何等語。我復自念。所問那先。那先莫不解我意者。我念是語。歡喜安臥至明。那先言我行歸舍亦自念。王為問我何等事。我亦為王說何等事。我復自念。王所問我輒為解之。用是故歡喜至明。語竟那先欲去。王便起為那先作禮。

那先比丘經卷下