Details for MN 115 Bahudhātuka
Language ID Title Vol/Page Translations
Pāli MN 115 Bahudhātuka MN iii 61
Chinese T 776 四品法門 T xvii 712b10
Chinese MA 181 T 26.181 多界 T i 723a08
vn
Chinese T 1537.10 阿毘達磨法蘊足論 T xxvi 501b24
Chinese T 1509.24* 大智度論 T xxv 237a16
Pāli AN 1.268–277 AN 1.15.1–10 * Aṭṭhāna 1–20 AN i 26
Tibetan D 297 / Q 963 mdo: sha 297a / lu 325b
Tibetan Up 1.032 mngon: ju 28b2 / tu 31b1 
[...] indicates alternative PTS or Taishō numbering.