Details for MN 133 Mahākaccāna­bhaddekaratta
Language ID Title Vol/Page Translations
Pāli MN 133 Mahākaccāna­bhaddekaratta MN iii 192
Chinese MA 165 T 26.165 溫泉林天 T i 696b26
vn
Chinese T 1362* 善夜 T xxi 881c03
Tibetan D 617 / Q 599* འཕགས་པ་མཚན་མོ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ། rgyud: ba 56a / ya 96b
Tibetan D 974* gzungs \'dus: wam 101:90a
Tibetan D 313 / Q 979* mdo: sa 161b / shu 171a
[...] indicates alternative PTS or Taishō numbering.