အင်္ဂုတ္တရနိကာယ်

(၁၈) ၃-သေဉ္စတနိယဝဂ်

၄-အာနန္ဒသုတ်

၁၇၄။ ထိုအခါ အသျှင်အာနန္ဒာသည် အသျှင်မဟာကောဋ္ဌိကထံသို့ ချဉ်းကပ်၍ အသျှင်မဟာ ကောဋ္ဌိကနှင့်အတူ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ နှုတ်ဆက်ပြောဆို၏၊ ဝမ်းမြောက်ဖွယ် အမှတ်ရဖွယ် စကားကို ပြီးဆုံးစေ၍ တစ်ခုသော နေရာ၌ ထိုင်လျက် အသျှင်မဟာကောဋ္ဌိကအား ဤစကားကို ဆို၏—

ငါ့သျှင် တွေ့ထိခြင်း၏တည်ရာ ‘ဖဿာယတန’ ခြောက်ပါးတို့၏ အကြွင်းမဲ့ ကင်းခြင်း ချုပ်ခြင်းကြောင့် အခြား (ကိလေသာ) တစ်စုံတစ်ခုသည် ရှိလေသလောဟု လျှောက်၏။ ငါ့သျှင် ဤသို့ မဆို သင့်ပါ။ ငါ့သျှင် တွေ့ထိခြင်း၏တည်ရာ ‘ဖဿာယတန’ ခြောက်ပါးတို့၏ အကြွင်းမဲ့ ကင်းခြင်း ချုပ်ခြင်းကြောင့် အခြား (ကိလေသာ) တစ်စုံတစ်ခုသည် မရှိလေသလောဟု (လျှောက်၏)။ ငါ့သျှင် ဤသို့ မဆိုသင့်ပါ။ ငါ့သျှင် တွေ့ထိခြင်း၏ တည်ရာ ‘ဖဿာယတန’ ခြောက်ပါးတို့၏ အကြွင်းမဲ့ ကင်းခြင်း ချုပ်ခြင်းကြောင့် အခြား (ကိလေသာ) တစ်စုံတစ်ခုသည် ရှိလည်းရှိ မရှိလည်း မရှိလေသလောဟု (လျှောက်၏)။ ငါ့သျှင့်ဤသို့ မဆိုသင့်ပါ။ ငါ့သျှင် တွေ့ထိခြင်း၏ တည်ရာ ‘ဖဿာယတန’ ခြောက်ပါးတို့၏ အကြွင်းမဲ့ ကင်းခြင်း ချုပ်ခြင်းကြောင့် အခြား (ကိလေသာ) တစ်စုံတစ်ခုသည် မရှိသည်လည်းမဟုတ် ရှိသည်လည်း မဟုတ်လေ သလောဟု (လျှောက်၏)။ ငါ့သျှင် ဤသို့ မဆိုသင့်ပါ (ဟုဆို၏)။

“ငါ့သျှင် တွေ့ထိခြင်း၏ တည်ရာ ‘ဖဿာယတန’ခြောက်ပါးတို့၏ အကြွင်းမဲ့ ကင်းခြင်း ချုပ်ခြင်းကြောင့် အခြား (ကိလေသာ) တစ်စုံတစ်ခုသည် ရှိလေသလော”ဟု (ငါ) မေးအပ်သော် “ငါ့သျှင် ဤသို့ မဆို သင့်ပါ”ဟု (သင်) ဆိုဘိ၏။ “ငါ့သျှင် တွေ့ထိခြင်း၏ တည်ရာ ‘ဖဿာယတန’ ခြောက်ပါးတို့၏ အကြွင်းမဲ့ ကင်းခြင်း ချုပ်ခြင်းကြောင့် အခြား (ကိလေသာ) တစ်စုံတစ်ခုသည် မရှိလေသလော”ဟု (ငါ) မေးအပ်သော် “ငါ့သျှင် ဤသို့ မဆိုသင့်ပါ”ဟု (သင်) ဆိုဘိ၏။ “ငါ့သျှင် တွေ့ထိခြင်း၏ တည်ရာ ‘ဖဿာယတန’ ခြောက်ပါးတို့၏ အကြွင်းမဲ့ ကင်းခြင်း ချုပ်ခြင်းကြောင့် အခြား (ကိလေသာ) တစ်စုံတစ်ခုသည် ရှိလည်းရှိ မရှိလည်း မရှိလေသလော”ဟု (ငါ) မေးအပ်သော် “ငါ့သျှင် ဤသို့ မဆိုသင့်ပါ”ဟု (သင်) ဆိုဘိ၏။ “ငါ့သျှင် တွေ့ထိခြင်း၏ တည်ရာ ‘ဖဿာယတန’ ခြောက်ပါးတို့၏ အကြွင်းမဲ့ ကင်းခြင်း ချုပ်ခြင်းကြောင့် အခြား (ကိလေသာ) တစ်စုံတစ်ခုသည် ရှိသည်လည်း မဟုတ် မရှိသည်လည်း မဟုတ်သလော”ဟု (ငါ) မေးအပ်သော် “ငါ့သျှင် ဤသို့ မဆိုသင့်ပါ”ဟု (သင်) ဆိုဘိ၏။ ငါ့သျှင် ဟောဆိုအပ်သော ဤတရား၏ အနက်ကို အဘယ်သို့လျှင် မှတ်ရပါအံ့နည်းဟု (လျှောက်၏)။

“ငါ့သျှင် တွေ့ထိခြင်း၏ တည်ရာ ‘ဖဿာယတန’ ခြောက်ပါးတို့၏ အကြွင်းမဲ့ ကင်းခြင်း ချုပ်ခြင်းကြောင့် အခြား (ကိလေသာ) တစ်စုံတစ်ခုသည် ရှိ၏”ဟု ဆိုသော သူသည် မချဲ့သင့်သော အရာကို ချဲ့၏။ “ငါ့သျှင် တွေ့ထိခြင်း၏တည်ရာ ‘ဖဿာယတန’ ခြောက်ပါးတို့၏ အကြွင်းမဲ့ ကင်းခြင်း ချုပ်ခြင်းကြောင့် အခြား (ကိလေသာ) တစ်စုံတစ်ခုသည် မရှိ”ဟု ဆိုသော သူသည် မချဲ့သင့်သော အရာကို ချဲ့၏။ “ငါ့သျှင် တွေ့ထိခြင်း၏တည်ရာ ‘ဖဿာယတန’ ခြောက်ပါးတို့၏ အကြွင်းမဲ့ ကင်းခြင်း ချုပ်ခြင်းကြောင့် အခြား (ကိလေသာ) တစ်စုံတစ်ခုသည် ရှိလည်းရှိ၏၊ မရှိလည်းမရှိ”ဟု ဆိုသော သူသည် မချဲ့သင့်သောအရာကို ချဲ့၏။ “ငါ့သျှင် တွေ့ထိခြင်း၏တည်ရာ ‘ဖဿာယတန’ ခြောက်ပါးတို့၏ အကြွင်းမဲ့ ကင်းခြင်း ချုပ်ခြင်းကြောင့် အခြား (ကိလေသာ) တစ်စုံတစ်ခုသည် ရှိသည်လည်းမဟုတ် မရှိသည်လည်း မဟုတ်”ဟု ဆိုသော သူသည် မချဲ့သင့်သော အရာကို ချဲ့၏။ ငါ့သျှင် တွေ့ထိခြင်း၏ တည်ရာ ‘ဖဿာ ယတန’ ခြောက်ပါးတို့၏ ဖြစ်ခြင်းနှင့်အမျှ သံသရာကို ချဲ့တတ်သော ‘ပပဉ္စ’တရားတို့၏ ဖြစ်ခြင်းသည် ရှိ၏၊ ပပဉ္စတရားတို့၏ ဖြစ်ခြင်းနှင့်အမျှ တွေ့ထိခြင်း၏ တည်ရာ ‘ဖဿာယတန’ ခြောက်ပါးတို့၏ ဖြစ်ခြင်းသည် ရှိ၏၊ ငါ့သျှင် တွေ့ထိခြင်း၏တည်ရာ ‘ဖဿာယတန’ ခြောက်ပါးတို့၏ အကြွင်းမဲ့ ကင်းခြင်း ချုပ်ခြင်းကြောင့် သံသရာကို ချဲ့တတ်သော ‘ပပဉ္စ’တရားတို့၏ ချုပ်ခြင်းသည် ဖြစ်၏၊ ပပဉ္စတရားတို့၏ ငြိမ်းခြင်းသည် ဖြစ်၏ဟု (မိန့်ဆို၏)။

စတုတ္ထသုတ်။