အင်္ဂုတ္တရနိကာယ်

၃-သတ္တာဝါသဝဂ်

၅-ပညာသုတ်

၂၅။ ရဟန်းတို့ ရဟန်းသည် ပညာဖြင့် စိတ်ကို ကောင်းစွာ ပွါးများအပ်ပြီးသောအခါ ထိုရဟန်း အား “ဖြစ်မှု ‘ဇာတိ’ ကုန်ပြီ၊ မြတ်သော အကျင့်ကို ကျင့်သုံးပြီးပြီ၊ ပြုဖွယ်ကိစ္စကို ပြုပြီးပြီ၊ ဤ (မဂ်ကိစ္စ) အလို့ငှါ အခြား (ပြုဖွယ်ကိစ္စ) မရှိတော့ပြီဟု (ငါ) သိ၏”ဟု ဤစကားကို ဆိုရန်သင့်၏။ ရဟန်းတို့ အဘယ်သို့လျှင် ရဟန်းသည် ပညာဖြင့် စိတ်ကို ကောင်းစွာ ပွါးများအပ်ပြီး ဖြစ်သနည်းဟူမူ—“ငါ၏ စိတ်သည် ရာဂကင်း၏”ဟု ပညာဖြင့် စိတ်ကို ကောင်းစွာ ပွါးများအပ်ပြီးဖြစ်၏။ “ငါ၏ စိတ်သည် ဒေါသကင်း၏”ဟု ပညာဖြင့် စိတ်ကို ကောင်းစွာ ပွါးများအပ်ပြီးဖြစ်၏။ “ငါ၏ စိတ်သည် မောဟကင်း၏”ဟု ပညာဖြင့် စိတ်ကို ကောင်းစွာ ပွါးများအပ်ပြီးဖြစ်၏။ “ငါ၏ စိတ်သည် ရာဂနှင့် တကွဖြစ်ခြင်းသဘော မရှိ”ဟု ပညာဖြင့် စိတ်ကို ကောင်းစွာ ပွါးများအပ်ပြီးဖြစ်၏။ “ငါ၏ စိတ်သည် ဒေါသနှင့်တကွဖြစ်ခြင်းသဘော မရှိ”ဟု ပညာဖြင့် စိတ်ကို ကောင်းစွာ ပွါးများအပ်ပြီးဖြစ်၏။ “ငါ၏ စိတ်သည် မောဟနှင့်တကွဖြစ်ခြင်းသဘော မရှိ”ဟု ပညာဖြင့် စိတ်ကို ကောင်းစွာ ပွါးများအပ်ပြီးဖြစ်၏။ “ငါ၏ စိတ်သည် ကာမဘဝအလို့ငှါ ပြန်လည်ခြင်းသဘော မရှိ”ဟု ပညာဖြင့် စိတ်ကို ကောင်းစွာ့ပွါးများ အပ်ပြီးဖြစ်၏။ “ငါ၏ စိတ်သည် ရူပဘဝအလို့ငှါ ပြန်လည်ခြင်းသဘော မရှိ”ဟု ပညာဖြင့် စိတ်ကို ကောင်းစွာ ပွါးများအပ်ပြီးဖြစ်၏။ “ငါ၏ စိတ်သည် အရူပဘဝအလို့ငှါ ပြန်လည်ခြင်းသဘောမရှိ”ဟု ပညာဖြင့် စိတ်ကို ကောင်းစွာ ပွါးများအပ်ပြီးဖြစ်၏။ ရဟန်းတို့ ရဟန်းသည် ပညာဖြင့် စိတ်ကို ကောင်းစွာ ပွါးများအပ်ပြီးဖြစ်သောအခါ ထိုရဟန်းအား “ဖြစ်မှု ‘ဇာတိ’ ကုန်ပြီ၊ မြတ်သော အကျင့်ကို ကျင့်သုံးပြီးပြီ၊ ပြုဖွယ် ကိစ္စကို ပြုပြီးပြီ၊ ဤ (မဂ်ကိစ္စ) အလို့ငှါ အခြား (ပြုဖွယ်ကိစ္စ) မရှိတော့ပြီဟု (ငါ) သိ၏”ဟူ၍ ဤစကားကို ဆိုရန် သင့်၏ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။

ပဉ္စမသုတ်။