သံယုတ္တနိကာယ်—၁၄

၁—နာနတ္တဝဂ်

၁ဝ—ဒုတိယ ဗာဟိရဖဿနာနတ္တသုတ်

၉၄။ သာဝတ္ထိပြည်၌ (သီတင်းသုံး) နေတော်မူ၏။ ရဟန်းတို့ ဓာတ်အမျိုးမျိုးကို စွဲ၍ သညာ အမျိုးမျိုး ဖြစ်၏၊ သညာအမျိုးမျိုးကို စွဲ၍ သင်္ကပ္ပအမျိုးမျိုး ဖြစ်၏၊ ဖဿအမျိုးမျိုး။ ဝေဒနာအမျိုးမျိုး။ ဆန္ဒအမျိုးမျိုး။ ပရိဠာဟအမျိုးမျိုး ဖြစ်၏၊ ပရိယေသနအမျိုးမျိုးကို စွဲ၍ ရခြင်းအမျိုးမျိုး ဖြစ်၏။ ရခြင်း အမျိုးမျိုးကို စွဲ၍ ပရိယေသနအမျိုးမျိုး မဖြစ်၊ ပရိယေသနအမျိုးမျိုးကို စွဲ၍ ပရိဠာဟအမျိုးမျိုး မဖြစ်၊ ပရိဠာဟအမျိုးမျိုးကို စွဲ၍။ပ။ ဆန္ဒအမျိုးမျိုး မဖြစ်၊ ဝေဒနာအမျိုးမျိုး။ ဖဿအမျိုးမျိုး။ သင်္ကပ္ပ အမျိုးမျိုး။ သညာအမျိုးမျိုး မဖြစ်၊ သညာအမျိုးမျိုးကို စွဲ၍ ဓာတ်အမျိုးမျိုး မဖြစ်။ ရဟန်းတို့ ဓာတ် အမျိုးမျိုးတို့သည် အဘယ်နည်း။ ရူပဓာတ်။ပ။ ဓမ္မဓာတ်တို့တည်း။ ရဟန်းတို့ ဤသည်ကို ဓာတ် အမျိုးမျိုးဟု ဆိုအပ်၏။

ရဟန်းတို့ အဘယ်သို့လျှင် ဓာတ်အမျိုးမျိုးကို စွဲ၍ သညာအမျိုးမျိုး ဖြစ်သနည်း၊ သညာ အမျိုးမျိုးကို စွဲ၍ သင်္ကပ္ပအမျိုးမျိုး ဖြစ်သနည်း၊ ဖဿအမျိုးမျိုး။ ဝေဒနာအမျိုးမျိုး။ ဆန္ဒအမျိုးမျိုး။

ပရိဠာဟအမျိုးမျိုး။ ပရိယေသနအမျိုးမျိုး။ ရခြင်းအမျိုးမျိုး ဖြစ်သနည်း။ ရခြင်းအမျိုးမျိုးကို စွဲ၍ ပရိယေသနအမျိုးမျိုး မဖြစ်သနည်း၊ ပရိယေသနအမျိုးမျိုးကို စွဲ၍ ပရိဠာဟအမျိုးမျိုး မဖြစ်သနည်း။ ဆန္ဒအမျိုးမျိုး။ ဝေဒနာအမျိုးမျိုး။ ဖဿအမျိုးမျိုး။ သင်္ကပ္ပအမျိုးမျိုးကို စွဲ၍ သညာအမျိုးမျိုး မဖြစ် သနည်း၊ သညာအမျိုးမျိုးကို စွဲ၍ ဓာတ်အမျိုးမျိုး မဖြစ်သနည်း။

ရဟန်းတို့ ရူပဓာတ်ကို စွဲ၍ အဆင်းကို မှတ်သားမှု ‘ရူပသညာ’ ဖြစ်၏။ပ။ သဘောတရား ဓမ္မဓာတ်ကို စွဲ၍ သဘောတရားကို မှတ်သားမှု ‘ဓမ္မသညာ’ ဖြစ်၏၊ သဘောတရားကို မှတ်သားမှု ‘ဓမ္မသညာ’ကို စွဲ၍။ပ။ တရားကို ရှာမှီးမှု ‘ဓမ္မပရိယေသန’ ဖြစ်၏၊ တရားကို ရှာမှီးမှု ‘ဓမ္မပရိယေသန’ကို စွဲ၍ တရားကို ရခြင်း ‘ဓမ္မလာဘ’ ဖြစ်၏။ တရားကို ရခြင်း ‘ဓမ္မလာဘ’ကို စွဲ၍ တရားကို ရှာမှီးခြင်း ‘ဓမ္မပရိယေသန’ မဖြစ်၊ တရားကို ရှာမှီးခြင်း ‘ဓမ္မပရိယေသန’ကို စွဲ၍ တရား၌ ဖြစ်သော ပူလောင်မှု ‘ဓမ္မပရိဠာဟ’ မဖြစ်၊ တရား၌ ဖြစ်သော ပူလောင်မှု ‘ဓမ္မပရိဠာဟ’ကို စွဲ၍ တရား၌ ဖြစ်သော အလို ‘ဓမ္မစ္ဆန္ဒ’ မဖြစ်၊ တရား၌ ဖြစ်သော အလို ‘ဓမ္မစ္ဆန္ဒ’ကို စွဲ၍ တရားကို တွေ့ထိမှုကြောင့် ဖြစ်သော ခံစားမှု ‘ဓမ္မသမ္ဖဿဇာဝေဒနာ’ မဖြစ်၊ တရားကို တွေ့ထိမှုကြောင့် ဖြစ်သော ခံစားမှု ‘ဓမ္မသမ္ဖဿဇာဝေဒနာ’ကို စွဲ၍ တရားကို တွေ့ထိခြင်း ‘ဓမ္မသမ္ဖဿ’ မဖြစ်၊ တရားကို တွေ့ထိခြင်း ‘ဓမ္မသမ္ဖဿ’ ကို စွဲ၍ သဘောတရား၌ ဖြစ်သော ကြံစည်မှု ‘ဓမ္မသင်္ကပ္ပ’ မဖြစ်၊ သဘောတရား၌ ဖြစ်သော ကြံစည်မှု ‘ဓမ္မသင်္ကပ္ပ’ကို စွဲ၍ သဘော တရား၌ ဖြစ်သော မှတ်သားမှု ‘ဓမ္မသညာ’သည် မဖြစ်၊ သဘောတရား၌ ဖြစ်သော မှတ်သားမှု ‘ဓမ္မသညာ’ ကို စွဲ၍ သဘောတရား ဓမ္မဓာတ်သည် မဖြစ်။

ရဟန်းတို့ ဤသို့လျှင် ဓာတ်အမျိုးမျိုးကို စွဲ၍ သညာအမျိုးမျိုး ဖြစ်၏၊ သညာအမျိုးမျိုးကို စွဲ၍။ပ။ သင်္ကပ္ပအမျိုးမျိုး။ ဖဿအမျိုးမျိုး။ ဝေဒနာအမျိုးမျိုး။ ဆန္ဒအမျိုးမျိုး။ ပရိဠာဟအမျိုးမျိုး။ ပရိယေသန အမျိုးမျိုး။ လာဘအမျိုးမျိုး ဖြစ်၏။ လာဘအမျိုးမျိုးကို စွဲ၍ ပရိယေသနအမျိုးမျိုး မဖြစ်၊ ပရိယေသန အမျိုးမျိုးကို စွဲ၍ ပရိဠာဟအမျိုးမျိုး မဖြစ်၊ ပရိဠာဟအမျိုးမျိုးကို စွဲ၍ ဆန္ဒအမျိုးမျိုး မဖြစ်၊ ဆန္ဒအမျိုးမျိုးကို စွဲ၍ ဝေဒနာအမျိုးမျိုး မဖြစ်၊ ဝေဒနာအမျိုးမျိုးကို စွဲ၍ ဖဿအမျိုးမျိုး မဖြစ်၊ ဖဿ အမျိုးမျိုးကို စွဲ၍ သင်္ကပ္ပအမျိုးမျိုး မဖြစ်၊ သင်္ကပ္ပအမျိုးမျိုးကို စွဲ၍ သညာအမျိုးမျိုး မဖြစ်၊ သညာ အမျိုးမျိုးကို စွဲ၍ ဓာတ်အမျိုးမျိုး မဖြစ်ဟု (ဟောတော်မူ၏)။

ဒသမသုတ်။

ရှေးဦးစွာသော နာနတ္တဝဂ် ပြီး၏။