De mellomlange tekstene

Saccavibhangasutta

141. En analytisk drøfting av sannhetene

Slik har jeg hørt det:

En gang da Mesteren var i Baranasi, oppholdt han seg i hjorteparken Isipatana. Der henvendte han seg til munkene og sa:

«Munker.»

«Ja, Mester,» svarte de.

Mesteren sa:

«En gang da han som har kommet fram til sannheten, arahanten som oppnådde den fullkomne oppvåkning på egen hånd, var i hjorteparken Isipatana ved Bàràõasi, satte han det uforlignelige lærens hjul i bevegelse, og det kan ikke rulles tilbake av noen filosof, brahman, gud, Mara eller Brahma eller av noen annen i hele verden. Med dette mener jeg presentasjonen, undervisningen, utredningen, etableringen, forklaringen, den analytiske drøftingen og anskueliggjøringen av de fire edle sannheter. Hvilke fire? Det er presentasjonen, undervisningen, utredningen, etableringen, forklaringen, den analytiske drøftingen og anskueliggjøringen av sannheten om lidelsen, presentasjonen, undervisningen, utredningen, etableringen, forklaringen, den analytiske drøftingen og anskueliggjøringen av sannheten om lidelsens årsak, presentasjonen, undervisningen, utredningen, etableringen, forklaringen, den analytiske drøftingen og anskueliggjøringen av sannheten om lidelsens opphør, og presentasjonen, undervisningen, utredningen, etableringen, forklaringen, den analytiske drøftingen og anskueliggjøringen av sannheten om veien som fører til lidelsens opphør. Han som har kommet fram til sannheten, arahanten som oppnådde den fullkomne oppvåkning på egen hånd, satte han det uforlignelige lærens hjul i bevegelse da han var i hjorteparken Isipatana ved Baranasi, og det kan ikke rulles tilbake av noen filosof, brahman, gud, Mara eller Brahma eller av noen annen i hele verden.

Følg Sariputta og Moggallana, munker, hold dere sammen med Sariputta og Moggallana. Det er to kloke munker som er til stor hjelp for sine medmunker. Sariputta er som en mor, og Moggallana er som en amme. Sariputta hjelper dere til å gå ut i strømmen, og Moggallana hjelper dere til å nå det høyeste mål. Sariputta kan presentere, undervise, utrede, etablere, forklare, analysere og anskueliggjøre de fire edle sannheter, munker.»

Slik talte Mesteren. Deretter reiste han seg fra plassen sin og gikk inn i huset. Ikke lenge etter at Mesteren hadde gått, grep Sariputta ordet og sa:

«Munker, mine venner!»

«Ja, min venn,» svarte munkene.

Sariputta sa:

«En gang da han som har kommet fram til sannheten, arahanten som oppnådde den fullkomne oppvåkning på egen hånd, var i hjorteparken Isipatana ved Baranasi, satte han det uforlignelige lærens hjul i bevegelse, og det kan ikke rulles tilbake av noen filosof, brahman, gud, Mara eller Brahma eller av noen annen i hele verden. Med dette mener jeg presentasjonen, undervisningen, utredningen, etableringen, forklaringen, den analytiske drøftingen og anskueliggjøringen av de fire edle sannheter. Hvilke fire? Det er presentasjonen, undervisningen, utredningen, etableringen, forklaringen, den analytiske drøftingen og anskueliggjøringen av sannheten om lidelsen, presentasjonen, undervisningen, utredningen, etableringen, forklaringen, den analytiske drøftingen og anskueliggjøringen av sannheten om lidelsens årsak, presentasjonen, undervisningen, utredningen, etableringen, forklaringen, den analytiske drøftingen og anskueliggjøringen av sannheten om lidelsens opphør, og presentasjonen, undervisningen, utredningen, etableringen, forklaringen, den analytiske drøftingen og anskueliggjøringen av sannheten om veien som fører til lidelsens opphør. Han som har kommet fram til sannheten, arahanten som oppnådde den fullkomne oppvåkning på egen hånd, satte han det uforlignelige lærens hjul i bevegelse da han var i hjorteparken Isipatana ved Baranasi, og det kan ikke rulles tilbake av noen filosof, brahman, gud, Mara eller Brahma eller av noen annen i hele verden.

Men hvordan er den edle sannhet om lidelse, mine venner?

Å bli født innebærer lidelse, å bli gammel innebærer lidelse, å dø innebærer lidelse, sorg, klage, smerte, tungsinn og mismot innebærer lidelse. Det innebærer lidelse når du ikke oppnår det du ønsker deg. Kort sagt, de fem involveringsgruppene innebærer lidelse.

Hva er så fødsel, mine venner?

Når forskjellige vesener blir født, oppstår, trer fram og blir til innen en eller annen biologisk klasse, når involveringsgruppene kommer til syne og sansefunksjonsfeltene erverves, da kalles det fødsel, mine venner.

Hva er så alderdom, mine venner?

Når forskjellige vesener innen en eller annen biologisk klasse eldes, når de blir gamle, når tennene faller ut og håret blir grått, når huden blir rynkete, livskraften ebber ut og sansene svekkes, da kalles det alderdom, mine venner.

Hva er så døden, mine venner?

Når forskjellige vesener innen en eller annen biologisk klasse går bort, går i oppløsning, forsvinner, dør, slukner;—når tiden er ute, involveringsgruppene faller fra hverandre og det døde skallet blir liggende tilbake,—da kalles det død, mine venner.

Hva er så sorg, mine venner?

Den sorg, sørging, sørgetilstand, indre sorg og sørgmodighet som en føler når en rammes av et eller annet tap, eller berøres av en eller annen smerte, det kalles sorg, mine venner.

Hva er så klage, mine venner?

Den jammer og klage, jamring og klaging, jammer—og klagetilstand som en føler når en rammes av et eller annet tap, eller berøres av en eller annen smerte, det kalles klage, mine venner.

Hva er så smerte, mine venner?

Det som er legemlig smerte og ubehag, den smertelige og ubehagelige følelse som kommer av legemlig kontakt, det kalles smerte, mine venner.

Hva er så tungsinn, mine venner?

Det som er mental smerte og mentalt ubehag, den smertelige og ubehagelige følelse som kommer av mental kontakt, det kalles tungsinn, mine venner.

Hva er så mismot, mine venner?

Det mismot og den depresjon, den mismodighet og deprimerthet som en føler når en rammes av et eller annet tap, eller berøres av en eller annen smerte, det kalles mismot, mine venner.

Hva vil det si at det innebærer lidelse når du ikke oppnår det som du ønsker deg, mine venner?

Hos vesener som er underlagt fødsel oppstår dette ønske: Tenk om vi ikke hadde vært underlagt fødsel, kunne vi bare slippe å bli født mer! Men dette oppnår du ikke ved å ønske deg det. Og likedan, vesener som er underlagt alderdom, sykdom, død, sorg, klage, smerte, tungsinn og mismot ønsker seg: Tenk om vi ikke hadde vært underlagt disse tingene, kunne vi bare slippe mer av dem! Men dette oppnår du ikke ved å ønske deg det. Det er dette som menes med at det innebærer lidelse når du ikke oppnår det som du ønsker deg.

Hva betyr det at kort sagt, de fem involveringsgruppene innebærer lidelse, mine venner?

Det vil si form-involveringsgruppen, følelses-involveringsgruppen, identifikasjons-involveringsgruppen, handlingsimpuls-involveringsgruppen og bevissthets-involveringsgruppen. Det er dette som menes med at kort sagt, de fem involveringsgruppene innebærer lidelse, mine venner. Og dette, mine venner, er den edle sannhet om lidelse.

Men hvordan er den edle sannhet om lidelsens opphav, mine venner?

Det er dette begjæret, som får tingene til å oppstå på ny og på ny, som henger sammen med nytelseslyst, og som søker nytelser her og der; nemlig sansenytelsebegjær, eksistensbegjær og ødeleggelsestrang. Og dette, mine venner, er den edle sannhet om lidelsens opphav.

Men hvordan er den edle sannhet om lidelsens opphør, mine venner?

Det er den fullstendige lidenskapsløshet overfor dette begjæret og opphevelsen av det, det å gi det opp, vise det bort, slippe taket i det og bli fri. Og dette, mine venner, er den edle sannhet om lidelsens opphør.

Men hvordan er den edle sannhet om veien til lidelsens opphør, mine venner?

Det er den edle åttedelte vei, det vil si: rett syn, rett beslutning, rett tale, rett handling, rett levevei, rett bestrebelse, rett oppmerksomhet og rett konsentrasjon.

Hva er så rett syn, mine venner?

Det er innsikt i lidelse, innsikt i lidelsens opphav, innsikt i lidelsens opphør, og innsikt i veien til lidelsens opphør,—dette er det som kalles rett syn, mine venner.

Hva er så rett beslutning, mine venner?

Beslutning om nøysomhet, beslutning om ikke-hat og beslutning om ikke-vold—dette er det som kalles rett beslutning, mine venner.

Hva er så rett tale, mine venner?

Det er å la være å lyve, la være å baktale noen, la være å tale sårende ord og la være å fare med tomt snakk og prat. Dette er det som kalles rett tale, mine venner.

Hva er så rett handling, mine venner?

Det er å la være å drepe, la være å ta det som ikke blir gitt, og avstå fra urette sansenytelser. Dette er det som kalles rett handling, mine venner.

Hva er så rett levevei, mine venner?

Når den edles elev avstår fra feilaktig levevei og skaffer seg til livets opphold ved rett levevei, da kalles dette rett levevei, mine venner.

Hva er så rett bestrebelse, mine venner?

Det er når du bestreber deg på å fremme viljen til at dårlige og usunne tankeinnhold som ennå ikke er oppstått, heller ikke skal oppstå. Dette setter du kreftene inn på, og holder tanken fast rettet mot det. Du bestreber deg på å fremme viljen til å fordrive de dårlige og usunne tankeinnhold som allerede er oppstått. Dette setter du kreftene inn på, og holder tanken fast rettet mot det. Du bestreber deg på å fremme viljen til at sunne tankeinnhold som ennå ikke er oppstått, skal oppstå. Dette setter du kreftene inn på, og holder tanken fast rettet mot det. Du bestreber deg på å fremme viljen til å la de sunne tankeinnhold som allerede er oppstått få feste seg, ikke forsømme dem, men la dem vokse, modnes og utvikle seg til de er fullkomne. Dette setter du kreftene inn på, og holder tanken fast rettet mot det.

Hva er så rett oppmerksomhet, mine venner?

Det er når du gir slipp på grådighet og motvilje overfor verden, og betrakter kroppen som kropp, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse. Du gir slipp på grådighet og motvilje overfor verden, og betrakter følelsene som følelser, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse. Du gir slipp på grådighet og motvilje overfor verden, og betrakter tankene som tanker, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse. Du gir slipp på grådighet og motvilje overfor verden, og betrakter fenomenene som fenomener, energisk og med oppmerksomhet og klar forståelse. Dette kalles rett oppmerksomhet, mine venner.

Hva er så rett konsentrasjon, mine venner?

Det er når du isolerer deg både fra sansenytelser og fra usunne idéer og går inn i første meditasjonstilstand,—den som fødes av ensomhet og inneholder både innledende og fastholdende tanker, glede og velvære,—og forblir i den.

Så bringer du de innledende og fastholdende tanker til ro, og går inn i andre meditasjonstilstand,—en indre fred og konsentrasjon av sinnet, som fødes av fordypelse og inneholder glede og velvære, men ikke de innledende eller fastholdende tanker,—og forblir i den. Deretter søker du ikke lenger glede, men hviler i likevekt. Med oppmerksomhet og klar forståelse føler du legemlig velvære, og går inn i tredje meditasjonstilstand,—den som de edle omtaler slik: ’Lykkelig lever den som er oppmerksom og som har likevekt i sinnet!’—og forblir i den. Så forlater du velvære og lidelse; du legger tidligere gleder og sorger bak deg og går inn i fjerde meditasjonstilstand,—den som kjennetegnes av den reneste oppmerksomhet og sinnslikevekt, uten verken behag eller ubehag,—og forblir i den. Dette kalles rett konsentrasjon, mine venner. Og dette, mine venner, er den edle sannhet om veien til lidelsens opphør.

En gang da han som har kommet fram til sannheten, arahanten som oppnådde den fullkomne oppvåkning på egen hånd, var i hjorteparken Isipatana ved Baranasi, satte han det uforlignelige lærens hjul i bevegelse, og det kan ikke rulles tilbake av noen filosof, brahman, gud, Mara eller Brahma eller av noen annen i hele verden. Med dette mener jeg presentasjonen, undervisningen, utredningen, etableringen, forklaringen, den analytiske drøftingen og anskueliggjøringen av disse fire edle sannhetene.»

Slik talte Sariputta, og munkene gledet seg over hans ord.