Tekster fordelt etter tema

Boken om årsakssammenhenger

Samtaler om årsakssammenhenger

12.2. Analyse

Slik har jeg hørt det:

En gang da Mesteren oppholdt seg i Anathapindikas park Jetalunden i Savatthi, vendte han seg mot munkene og sa:

«Munker!»

«Ja, Mester,» svarte munkene.

Mesteren sa:

«Nå skal jeg forklare den betingede tilblivelsen for dere, munker. Hør godt etter og legg merke til det jeg sier!»

«Ja vel, Mester,» svarte munkene.

Mesteren sa:

«Hva er den betingede tilblivelsen, munker? Betinget av uvitenhet oppstår reaksjoner, betinget av reaksjoner oppstår skjelnende bevissthet, betinget av skjelnende bevissthet oppstår splittelsen i subjekt og objekt, betinget av splittelsen i subjekt og objekt oppstår de seks sansefeltene, betinget av de seks sansefeltene oppstår persepsjon, betinget av persepsjonen oppstår følelser, betinget av følelsene oppstår begjær, betinget av begjæret oppstår emosjonelle involveringer, betinget av emosjonelle involveringene oppstår forventningsmønstre, betinget av forventningsmønstrene oppstår tilblivelse, betinget av tilblivelsen oppstår forfall og undergang, og dette fører til sorg, klage, smerte, mismot og jammer. Slik oppstår altså alt det vi opplever som vondt, og det er dette som kalles betinget tilblivelse, munker.

Hva er forfall og død, eller alderdom og død, munker? Når forskjellige vesener innen en eller annen biologisk klasse eldes, når de blir gamle, når tennene faller ut og håret blir grått, når huden blir rynkete, livskraften ebber ut og sansene svekkes, da kalles det alderdom. Når forskjellige vesener innen en eller annen biologisk klasse går bort, går i oppløsning, forsvinner, dør, slukner; – når tiden er ute, involveringsgruppene faller fra hverandre og det døde skallet blir liggende tilbake, – da kalles det død. Dette er alderdom og dette er død, så det blir kalt alderdom og død, munker

Hva er så tilblivelse, eller fødsel, munker? Når forskjellige vesener blir født, oppstår, trer fram og blir til innen en eller annen biologisk klasse, når involveringsgruppene kommer til syne og sansefunksjonsfeltene erverves, da kalles det fødsel, munker.

Hva er så forventningsmønstre, munker? Det er tre slags forventninger: forventninger om sansenytelser, forventninger om former og forventninger om formløshet. Dette kalles forventninger, munker.

Hva er så emosjonelle involveringer, munker? Det er fire slags emosjonelle involveringer: involvering i sansenytelser, involvering i teorier, involvering i ritualer og involvering i jeg-teorier. Dette kalles emosjonelle involveringer, munker.

Hva er så begjær, munker? Det er seks grupper av begjær: begjær etter former, begjær etter lyder, begjær etter dufter, begjær etter smaker, begjær etter berøringer og begjær etter intellektuelle opplevelser. Dette kalles begjær, munker.

Hva er så følelsene, munker? Det er seks grupper av følelser: følelser født av synspersepsjoner, følelser født av hørselspersepsjoner, følelser født av duftpersepsjoner, følelser født av smakspersepsjoner, følelser født av kroppspersepsjoner og følelser født av mentale persepsjoner. Dette kalles følelser, munker.

Hva er så persepsjoner, munker? Det er seks grupper av persepsjoner: synspersepsjoner, hørselspersepsjoner, duftpersepsjoner, smakspersepsjoner, kroppspersepsjoner og mentale persepsjoner. Dette kalles persepsjoner, munker.

Hva er så de seks sansefeltene, munker? Det er synssansen, hørselsansen, luktesansen, smakssansen, berøringssansen og sinnets sans. Dette kalles de seks sansefeltene, munker.

Hva er så splittelsen i subjekt og objekt, munker? Følelser, identifikasjoner, intensjoner, persepsjon og oppmerksomhet, dette utgjør subjektet. De fire grunnegenskapene og de formene som er avhengige av de fire grunnegenskapene, dette kalles objekt. Så dette er subjekt og dette er objekt, og dette kalles splittelsen i subjekt og objekt, munker.

Hva er så den skjelnende bevisstheten, munker? Det finnes seks grupper av bevissthet: synsbevissthet, hørselsbevissthet, duftbevissthet, smaksbevissthet, kroppsbevissthet og sinnsbevissthet. Dette kalles skjelnende bevissthet, munker.

Hva er så reaksjoner, munker? Det finnes tre slags reaksjoner: reagere med kroppen, reagere med ord og reagere med tanker. Dette er reaksjoner, munker.

Hva er så uvitenhet, munker? Det er uvitenhet om det som gjør vondt, uvitenhet om årsaken til det som gjør vondt, uvitenhet om slutten på det som gjør vondt og uvitenhet om veien til slutten på det som gjør vondt. Dette er uvitenhet, munker.

Da er det altså slik: Betinget av uvitenhet oppstår reaksjoner, betinget av reaksjoner oppstår skjelnende bevissthet, betinget av skjelnende bevissthet oppstår splittelsen i subjekt og objekt, betinget av splittelsen i subjekt og objekt oppstår de seks sansefeltene, betinget av de seks sansefeltene oppstår persepsjon, betinget av persepsjonen oppstår følelser, betinget av følelsene oppstår begjær, betinget av begjæret oppstår emosjonelle involveringer, betinget av de emosjonelle involveringene oppstår forventningsmønstre, betinget av forventningsmønstrene oppstår tilblivelse, betinget av tilblivelsen oppstår forfall og undergang, og dette fører til sorg, klage, smerte, mismot og jammer. Slik oppstår altså alt det vi opplever som vondt, og det er dette som kalles betinget tilblivelse, munker.

Hvis uvitenheten tar fullstendig slutt, tar også reaksjonene slutt. Hvis reaksjonene tar slutt, tar også den skjelnende bevisstheten slutt. Hvis den skjelnende bevisstheten tar slutt, tar også splittelsen i subjekt og objekt slutt. Hvis splittelsen i subjekt og objekt tar slutt, tar også de seks sansefeltene slutt. Hvis de seks sansefeltene tar slutt, tar også persepsjonen slutt. Hvis persepsjonen tar slutt, tar også følelsene slutt. Hvis følelsene tar slutt, tar også begjæret slutt. Hvis begjæret tar slutt, tar også de emosjonelle involveringene slutt. Hvis de emosjonelle involveringene tar slutt, tar også forventningsmønstrene slutt. Hvis forventningsmønstrene tar slutt, tar også tilblivelsen slutt. Hvis tilblivelsen tar slutt, blir det også slutt på forfall og undergang, og da blir det også slutt på sorg, klage, smerte, mismot og jammer. Slik blir det altså slutt på alt det vi opplever som vondt.»