Tekster fordelt etter tema

Kapitlet om årsakssammenhenger

Samtaler om og med om Kassapa

16.9. Meditasjon og dyp kunnskap

En gang da Mesteren var i Savatthi, sa han:

«Jeg kan isolere meg fra sansenytelser og usunne idéer og gå inn i første meditasjonstilstand, når jeg vil, munker – den som fødes av ensomhet og inneholder både innledende og fastholdende tanker, glede og velvære, – og bli værende i den. Det samme kan Kassapa.

Jeg kan bringe de innledende og fastholdende tanker til ro og gå inn i andre meditasjonstilstand når jeg vil, munker, – en indre fred og konsentrasjon av sinnet, som fødes av fordypelse og inneholder glede og velvære, men ikke de innledende eller fastholdende tanker, – og bli værende i den. Det samme kan Kassapa.

Jeg kan gi avkall på glede og hvile i likevekt. Med oppmerksomhet og klar forståelse føler jeg legemlig velvære og går inn i tredje meditasjonstilstand når jeg vil, munker, – den som de edle omtaler slik: ‘Lykkelig lever den som er oppmerksom og som har likevekt i sinnet!’ – og blir værende i den. Det samme kan Kassapa.

Jeg kan forlate velvære og lidelse; jeg kan legge tidligere gleder og sorger bak meg og gå inn i fjerde meditasjonstilstand når jeg vil, munker, – den som kjennetegnes av den reneste oppmerksomhet og sinnslikevekt, uten verken behag eller ubehag, – og bli værende i den. Det samme kan Kassapa.

Jeg kan heve meg over enhver formbevissthet når jeg vil, munker. Da føler jeg ingen fysisk motstand, og reagerer ikke på sanseinntrykk. Da ser jeg rommet som uendelig, og med dette går jeg inn på rommets uendelighet og blir der. Det samme kan Kassapa.

Jeg kan heve meg over rommets uendelighet når jeg vil, munker. Da ser jeg bevisstheten som uendelig, og med dette går jeg inn på bevissthetens uendelighet og blir der. Det samme kan Kassapa.

Jeg kan heve meg over bevissthetens uendelighet når jeg vil, munker. Da ser jeg at det ikke er noe som eksisterer, og med dette går jeg inn på intethet og blir der. Det samme kan Kassapa.

Jeg kan heve meg over intethet når jeg vil, munker, og gå inn på den tilstand som verken er bevisst eller ubevisst. Det samme kan Kassapa.

Jeg kan heve meg over den tilstand som verken er bevisst eller ubevisst når jeg vil, munker, og bringe alle sanseinntrykk og begreper til opphør. Det samme kan Kassapa.

Jeg kan utøve forskjellige paranormale ferdigheter når jeg vil, munker, slik at fra å være én gjør jeg meg til mange, og fra å være mange gjør jeg meg til én. Og videre gjør jeg meg usynlig og kommer til syne igjen. Jeg går like uhindret gjennom vegger og murer som om de skulle være luft. Jeg dykker ned i jorden og kommer opp igjen som om det skulle være vann. Jeg går på vannet uten å synke nedi, som om det skulle være fast grunn. Med korslagte bein ferdes jeg gjennom luften som fuglen på vingene. Jeg berører og stryker over sola og månen med handa mi, enda så mektige og veldige de er, og jeg ferdes i mitt legeme helt opp til Brahmas verden. Det samme kan Kassapa.

Jeg kan anvende den guddommelige hørsel når jeg vil, munker, slik at jeg med den rene, guddommelige og overmenneskelige hørsel kan høre både guddommelige og menneskelige lyder, både nære og fjerne. Det samme kan Kassapa.

Jeg kan forstå andre menneskers sinn ut fra sitt eget sinn når jeg vil, munker, og erkjenne et grådig sinn som grådig, erkjenne et sinn uten grådighet som uten grådighet, erkjenne et hatefullt sinn som et hatefullt sinn og et sinn uten hat som et sinn uten hat, erkjenne et forblindet sinn som et forblindet sinn og et ikke forblindet sinn som et ikke forblindet sinn, erkjenne et innskrenket sinn som innskrenket og et adspredt sinn som adspredt, erkjenne et avansert sinn som avansert og et tilbakestående sinn som tilbakestående, erkjenne et laverestående sinn som laverestående og et uovertruffent sinn som uovertruffent, erkjenne et konsentrert sinn som konsentrert og et ukonsentrert sinn som ukonsentrert, erkjenne et frigjort sinn som frigjort og et ikke frigjort sinn som ikke frigjort. Det samme kan Kassapa.

Jeg kan huske tidligere oppholdssteder når jeg vil, munker, slik at jeg husker en fødsel, to fødsler og videre opp til flere hundre tusen fødsler, og jeg kan til og med huske at universet har utvidet seg og trukket seg sammen mange ganger, slik at jeg husker følgende: ‘Der het jeg det og det, jeg var av den og den ætt og klasse, nøt den og den mat, hadde de og de gleder og sorger og ble så og så gammel. Så falt jeg derifra og ble gjenfødt et annet sted. Og der het jeg det og det,’ – og jeg husker like mange detaljer her – ‘Og så falt jeg derifra og ble gjenfødt her’ – hvis jeg vil huske mange tidligere oppholdssteder, både detaljert og i store trekk. Det samme kan Kassapa.

Jeg kan utøve rent, himmelsk og overmenneskelig syn når jeg vil, munker, og se hvordan alle vesener oppstår og går under, slik at jeg ser og forstår hvordan gode og onde, stygge og vakre, lykkelige og ulykkelige, alle tar konsekvensene av sine egne handlinger: ‘Disse vesenene her oppførte seg dårlig, både i tanke, ord og handling. De talte nedsettende om de edle, de hadde feilaktige teorier og handlet etter disse teoriene. Etter døden, når kroppen går i oppløsning, er disse blitt gjenfødt i vonde kår, i elendighet, lidelse og pinefulle tilstander. Men disse andre vesenene oppførte seg godt, både i tanke, ord og handling. De talte vel om de edle, de hadde rett syn og handlet i samsvar med dette. Etter døden, når kroppen går i oppløsning, er de blitt gjenfødt i gode kår og lykkelige tilstander.’ Slikt rent, himmelsk og overmenneskelig syn kan jeg utøve og se hvordan alle vesener oppstår og går under, slik at ser og forstår hvordan gode og onde, stygge og vakre, lykkelige og ulykkelige, alle tar konsekvensene av sine egne handlinger. Det samme kan Kassapa.

Jeg har utslettet forurensningene i mitt eget sinn og forstår og erkjenner her og nå en frigjøring av sinnet, en frigjøring i visdom uten noen forurensninger. Det samme gjør Kassapa.»