En tekstsamling 4.5

Atthakavagga—Åtterkapitlet

Det høyeste

Når en mann holder på sine egne meninger
og sier at de er det høyeste i verden,
sier han at alle andre meninger er mindreverdige.
Derfor klarer han ikke å heve seg over debatten.

Det han ser som fordel for seg selv
i det som er sett, hørt eller tenkt,
det griper han fatt i
og betrakter alt annet som mindreverdig.

De gode sier at forestillinger
som får noen til å betrakte andre som mindreverdige,
er bindinger. Derfor baserer ikke munken seg
på det han ser, hører eller tenker, og heller ikke på ritualer.

Han lager seg ingen teorier her i verden,
verken ut fra kunnskap eller ut fra ritualer.
Han regner ikke seg selv som likeverdig med noen.
og heller ikke som bedre eller dårligere enn noen.

Han slipper taket i teorier om selvet
og klamrer seg heller ikke til noen kunnskap.
Han tar ikke parti for noen fraksjon
og hevder ingen teorier selv.

Den som ikke har aspirasjoner
verken til tilblivelse eller ikke-tilblivelse,
verken her eller hinsides,
han har ingen fast bopel i noen doktrine.

Han identifiserer ikke selv det minste
av det han ser, hører eller tenker her.
Hvem kan tvile på en slik brahman
som ikke klamrer seg til noen teori?

Han verken utformer eller foretrekker
noen teori og binder seg ikke til noen av dem.
En slik brahman lar seg ikke lede av ritualer.
Han har krysset over til den andre bredden
og kommer ikke tilbake igjen derfra.